فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قصر شیرین

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قصر شیرین

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-قصر-شیریننقشه ی DEM شهرستان قصر شیرین. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.دانلود فایل

فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قروه

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-قروهنقشه ی DEM شهرستان قروه. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.دانلود فایل

فایل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قائنات

نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان قائنات

نقشه-ی-مدل-رقومی-ارتفاعی-شهرستان-قائناتنقشه ی DEM شهرستان قائنات. نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.دانلود فایل