مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی +pdf

مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

دسته بندی : فیزیک

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 1.972 مگا بایت

تعداد صفحات : 178

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مجموعه فیزیک ریاضی فیزیک 2و1 رشته فیزیک پزشکی

توضیحات محصول :جزوات آمادگی آزمون دکتری رشته فیزیک پزشکی ویژه کنکور سال 95 – به همراه تست ها و پاسخ تشریحی

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻓﺼﻞ اول:ﺑﺮدارﻫا. ………………………….. ……………………………………………….. 10

ﺟﻤﻊ ﺟﺒﺮ . ………………………….. …………………………… …………………………… .10

ﺗﻔر ﯾﻖ . ………………………….. ………………………….. ………………………………. 10

ﺟﻬﺖ ﺑﺮد ار. ………………………….. ………………………….. …………………………. 10

ﺿﺮب اﺳﮑﺎﻟﺮ ﯾﺎ ﻧﻘﻄﻪ ای . …………………………… ………………………………………… 12

ﺑﺮ دارﻫﺎ یﻣﺘﻌﺎﻣ ﺪ ………………………….. ………………………….. ……………………..13

ﺗﺼﺎوﯾﺮﺑﺮ د ار ی …………………………. ………………………………………………………13

ﺧﻂ ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺻﻔﺤﻪ وﻓﻮاﺻﻞ ﻧﻘﻄﻪﻫﺎ از ﺧﻂ ……………………………. ………………..14

ﺿﺮب ﺑﺮداری . ………………………….. ………………………….. ………………………….15

ﻗﻮا نین ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺬﯾﺮی و ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺬﯾﺮی…………………………. ………………………………….16

دﺗرﻣﯿﻧﻨﺎﯽ . ……………………………………… ………………………………..16 ﻓﺮﻣﻮل A. B

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ درﻓﻀﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ی . ………………………….. ……….. ………………………..17

ﻓﺎﺻﻠﻪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄ ﻪ از ﯾﮏ ﺧﻂ . ………………………….. ……………………………………….18

ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺧﻂ . ………………………….. ………………………….. ………………………………19

زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ﺻﻔﺤﻪ . ………………………….. …………………………………………………19

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ . ………………………….. ……………………………………………….21

ﻓﺼﻞ دوم :ﮔﺮا د ﯾﺎن . ………………………….. ……………………………………………….25

ﮔﺮاد ﯾﺎن . ………………………….. …………………………….. ……………………………..25

دیورژاﻧﺲ . ………………………….. ……………………………………………………….28

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ . …………………………….. ………………………………………….38

ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ ﺳﻮاﻻت ﺗﺴﺘﯽ. …………………………… ………………………………………….40

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم: اﻧﺘﮕرا لﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ . ………………………….. ………………………………..44

فصل اول:بردارها
یک بردار پاره خطی است، جهت دار. که هر بردار شامل طول و جهت می باشد.
چنانچه دو بردار همسنگ یا یکی باشند، آن دو طول مساوی داشته و موازی بوده و هم جهت می باشند.
تعریف: برابری بردارها
cc,bb,aakcj
ˆ biak
ˆ
ai bj c =++ ¢ + ¢ + ¢ =Þ ¢ = ¢ = ¢

جمع جبری
دو بردار را می توان از طریق جبری با افزودن مؤلفه های عددی متناظرشان به یکدیگر با هم جمع کرد.

تفریق
قرینه بردار v بردار v- است که طولی برابر طول v دارد اما جهت آن مخالف جهت v است.
2 برای کم کردن بردار
v 1 از بردار
، v 2 به را -v 1
v می افزاییم.
ABAD BD -=-+=+= vv)v(v 2121

و مانند جمع جبری با آن رفتار می کنیم:

=++ av را معمو[SP]ًلا با |v| نشان می دهند که می توان آن را اندازه v خواند.
جهت بردار
جهت بردار ناصفر A بردار واحدی است که از تقسیم A بر طولش به دست می آید:

سوالات تستی……………..

پاسخنامه………………

Pdfنوع فایل:

سایز: 1.91Mb

تعداد صفحه:178

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *