جزوه بیوشیمی (بخش دوم) +pdf

جزوه بیوشیمی (بخش دوم)

دسته بندی : علوم پزشکی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5.994 مگا بایت

تعداد صفحات : 466

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

جزوه بیوشیمی (بخش دوم)

فهرست مطالب

فصل یازدهم: ساختار غشاء سلولی…………………………………………………………………………………… …..15

انتقال مواد از غشاء…………………………………………………………………………………………………………….16

17…… …………………………………………………………………………………… (Simple Diffusion ) ساده انتشار

انتشار تسهیل شده ( 18……………………………………………………………………………..(Facilitated Diffusion

18…….. ……………………………………………………………………………………:(Active transport ) فعال انتقال

مجموعه نکات ……………………………………………………………………………………………………………….. .19

مجموعه نکات بالینی:………………………………………………………………………………………………………….23

نکته :1 یب یمار یش ندلر………………………………………………………………………………………………………….23

مسائل ینیبال ……………………………………………………………………………………………………………….. ..27

پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………….. ………..30

فصل دوازدهم: چرخۀ کربس …………………………………………………………………………………… ………… 32

یمررو بر چرخهی دیاس یتر کیلیکربوکس (32………………………………………………………………………….(TCA

زیب وسنت لیاست 32…………………………………………………………………………………………………………CoA

نکته ینیبال :……………………………………………………………………………………………………………….. ….33

مراحل چرخهی 34………………………………………………………………………………………………………..TCA

میتنظ چرخهی 37……………………………………………………………………………………………………….. TCA

نقش چرخهی TCA در واکنش یها کیمتابول ………………………………………………………………………………..37

کمبود تیپ روا یکربوکس لاز: …………………………………………………………………………………… ………………38

یزنج رهی انتقال الکترون……………………………………………………………………………………………………….38

یاستوک یومتر دیتول ATP از کی مولکول گلوکز………………………………………………………………………………41

نکته ینیبال :……………………………………………………………………………………………………………….. ….42

مسائل ینیبال :……………………………………………………………………………………………………………….. ..43

پاسخها ……………………………………………………………………………………………………………….. ………46

فصل سیزدهم: هورمون ها…………………………………………………………………………………… …………… 48

طبقهبندی هورمونها براساس ساختمان مولکولی……………………………………………………………………………….48

طبقهبندی هورمونها براساس موقعیت گیرنده و مکانیسم عمل………………………………………………………. ………..48

هورمونهای هیپوفیز…………………………………………………………………………………………………………..51

هورمونهای بخش قدامی هیپوفیز…………………………………………………………………………………… …………51

هورمون رشد ( GH) یا سوماتوتروپین …………………………………………………………………………………… ……52

نقش متابولیسمی هورمون رشد …………………………………………………………………………………… ………….52

53…………………………………………………………………………………………………………….(PRL ) پرولاکتین

پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …. 452

مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………. 455

پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …..456

مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………. 457

پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …..460

مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………..463

پاسخنامه ……………………………………………………………………………………………………………….. …..466

فصل یازدهم : ساختار غشاء سلولی

غشاء سلولی از لیپید، پروتئین و کربوهیدرات (به صورت جزئی از گلیکولیپیدها و گلیکوپروتئینها) تشکیل شده است.

لیپیدهای اصلی غشاء سلولی شامل فسفولیپیدها ، گلیکواسفنگولیپیدها و کلسترول میباشند که به طور نامتقارن بین دو

لایه غشاء پخش شدهاند. لایه خارجی بیشتر دارای فسفاتیدیل کولین، اسفنگومیلین و کلسترول و لایه داخلی عمدتاً

دارای فسفاتیدیل سرین، فسفاتیدیل اتانول آمین و فسفاتیدیل اینوزیتول میباشد. فلیپازها با جابجایی فسفولیپیدها بین

دو لایه غشاء در پیدایش عدم تقارن دو لایه لیپیدی نقش دارند.

فسفولیپیدهای غشاء یک سر قطبی و آبدوست (هیدروفیل) و دو دم غیرقطبی و آبگریز (هیدروفوب) دارند و به همین

دلیل دوگانه دوست (آمفی پاتیک) میباشند. غشاهای سلولی دارای ساختار دولایهای از فسفولیپیدها هستند؛ به طوریکه

دمهای غیرقطبی در مرکز دو لایه و به سمت یکدیگر بوده و گروههای سرقطبی به سمت خارج و در تماس با فاز آبی

(فضای خارج سلولی و سیتوزول) . میباشند

— فسفولیپیدها، صابونها، منواسیل گلیسرولها و دیاسیل گلیسرولها در محیط آبی ساختارهای کروی به نام میسل

تشکیل میدهند؛ نواحی آبگریز آنها به سمت داخل بوده و از آب دورند و گروههای سرقطبی و آبدوست به سمت خارج و

در تماس با فاز آبی می . باشند

— لیپوزومها وزیکولهای کوچکی هستند که تحت تأثیر امواج خفیف فراصوتی (Sonication ) ایجاد میشوند و دارای

ساختار دو لایه لیپیدی هستند که یک حفره آبی را احاطه می . کند

پروتئینهای غشاء به دو دسته تقسیم میشوند: پروتئینهای اینتگرال (Integral) یا غشاءگذر و پروتئینهای محیطی

(Peripheral) یا سطحی. پروتئینهای اینتگرال به طور نامتقارن در ضخامت غشاء دو لایه لیپیدی پخش شده اند و به

دلیل داشتن دو سر آبدوست که از درون و بیرون غشاء برجست ه شدهاند و یک منطقه آبگریز که از مرکز آبگریز دو لایه

لیپیدی میگذرد ، آمفیپاتیک میباشند. برای مثال در غشاء گلبول قرمز پروتئین تعویض آنیونی (باند 3) پروتئینی چند

گذر است و حداقل ده بار از عرض دو لایه غشاء عبور میکند؛ در حالیکه گلیکوفورینهای B ،A و C از نوع تک گذر بوده

و فقط یک بار در طول غشاء امتداد یافتهاند. پروتئینهای محیطی از طریق برهمکنش با نواحی آبدوست پروتئینهای

اینتگرال و سر قطبی فسفولیپیدها به غشاء متصل میشوند؛ مانند اسپکترین، انکیرین، اکتین و پروتئین باند .1/4

سنگر (Singer) و نیکلسون (Nicolson) مدل موزاییک سیال را برای غشاها پیشنهاد دادند که براساس آن بعضی از

پروتئینهای اینتگرال در دو لایه لیپیدی فرو رفتهاند و پروتئینهای محیطی به سطح غشاء چسبیدهاند. درجه سیالیت

(Fluidity) غشاء به دما و ترکیب لیپیدی آن بستگی دارد. زنجیرههای آبگریز اسیدهای چرب در غشاء میتوانند چنان

آرایش منظمی پیدا کنند که ساختمانی نسبتاً سخت ایجاد شود. زنجیرههای آبگریز با افزایش دما از حالت منظم به

حالتی نامنظم یعنی آرایشی شبه مایع تبدیل میشوند. دم اسیدهای چرب اشباع مستقیم است، ولی دم اسیدهای چرب

غیراشباع که معمولاً به شکل سیس هستند تا خورده است. هر چه تاخوردگی دمها بیشتر باشد، فشردگی غشاء کمتر

بوده و غشاء سیالتر می . شود

مجموعه تست

-1 کاهش pH خون از 5/7 به 5/6 همراه با کدام تغییر زیر است؟

1) ده برابر افزایش در غلظت یونهای هیدروژن

2) ده برابر کاهش در غلظت یونهای هیدروژن

3) افزایش غلظت یونهای هیدروژن به نسبت 5/7 به 5/6

4) کاهش غلظت یونهای هیدروژن به نسبت 5/6 به 5/7

-2 هرگاه pH بافری 2 واحد از PKa مربوطه بیشتر باشد، چه ارتباطی بین غلظت اسید و نمـک آن وجـود

دارد؟

2 1) غلظت اسید برابر غلظت نمک 2 2) غلظت نمک برابر غلظت اسید

3) غلظت اسید 100 برابر غلظت نمک 4) غلظت نمک 100 برابر غلظت اسید

-3 کدام اسیدآمینه در حلالهای غیرقطبی بیشتر حل میشود؟

1) آلانین 2) پرولین 3) تریپتوفان 4 ) لیزین

-4 کدامیک از اسیدهای آمینه زیر فاقد چرخش فای f ( ) است؟

1) گلیسین 2) پرولین 3) تریپتوفان 4 ) والین

-5 برای تعیین وزن مولکولی پروتئینی همه روشهای زیر کاربرد دارد، بجز:

اولتراسانتریفیوژ (2 SDS-PAGE (1

3) ژل فیلتراسیون 4) کروماتوگرافی تعویض یونی

-6 پروتئینی با PI برابر 2/5 را در بافری با pH / = 7 2 حل کردهایم. کدام گزینه در مورد این پروتئین در این

محلول درست است؟

1) مجموع بارهای آن منفی است.

2 2) دارای بار . + میباشد

3) در میدان الکتریکی به سمت قطب منفی حرکت می . کند

4 ) همه گروههای آمینی پروتئین بدون بار . میباشند

پاسخنامه

-1 گز ینه « 1» صحیح . است

-2 گز ینه « 3» صحیح . است

-3 گز ینه « 1» صحیح . است

-4 گز ینه « 1» صحیح . است

-5 گز ینه « 4» صحیح . است

-6 گز ینه « 1» صحیح . است

نوع فایل:Pdf

سایز: 5.85mb

تعداد صفحه:466

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *